بهاءالدین مرشدیزندگی نامه
متولد استهبان
كارشناسی ارشد رشته نمایش، گرایش ادبیات نمایشی
دبیر سه دوره جایزه داستان بیهقی

کتاب ها
کتاب‌های داستان:
- «ماهی كه توت فرنگی‌ها سرخ می‌شوند» – مجموعه داستان كوتاه، نشر چشمه، زمستان 1388
- «رؤیای این پاریسی دیوانه» - مجموعه داستان کوتاه، نشر افکار، 1390
- «مراثی یک روایت ساده» - مجموعه داستان، نشر افکار، 1391
- «پنج داستان از کتاب معجزه» ـ مجموعه داستان، نشر نیماژ، 1395
- «استهبان در صدای باد و خاک گم بود» ـ مجموعه داستان، نشر هونار، 1396نقد ها
هوش مخاطب را جدی بگیرید
برنامه‌ریزی برای داستان
‌یک فیلم پرشتاب
برای پرداخت داستان حوصله به خرج دهید
یک راوی غیرمطمئن
اتفاقی با ضرب‌آهنگی سنگین
تاش رنگ روی بوم
یک پازل و چند نکته
ظرفیت پرداخت یک قصه
‌پاسخگویی به مخاطب
جای تخیل کجاست؟
استراتژی خوب و استراتژی بد
کاربردهای داستانی
زمان را چطور خرج کنیم؟
خودتان را محدود نکنید
استفاده کاربردی از فضا
داستانی پر کشش
از شعار تا داستان
توجه به نکات ظریف
کدام شیوه روایت
شخصیت‌های ویژه
شرح یک فریب
بسط بیش از حد موضوع
درک صحیح موقعیت
سوژه‌هایی که داستان نشده‌اند
روایت نوعی از ادبیات
نقطه عطف‌های بی‌‌قصه
یک داستان دو تکه
دست به انتخاب بزنید
رنگ مخصوص به خود
مرز واقعیت صرف و واقعیت داستانی
مسیر را برای تخیل هموار کنیم
بدترین شروع‌ها
خارج شدن از مسیر
زبان قابل فهم
در مزایای تعلیق
فرار از کلیشه رایج
ظرفیت‌های یک سوژه
از تیپ تا شخصیت
اطلاعات غیرضروری
چرخش‌های روایی
چانه‌زنی با ذهن
در مضار شتاب
متفاوت ببینیم
دخالت‌های نویسنده در متن
همه قورباغه‌هایی که من می‌شناسم
کدام ظرف، کدام سوژه
خرق عادت
کلمه، ابزاری برای نویسنده
زمان و راوی سردرگم