احسان عباسلوزندگی نامه
متولد تهران
فوق لیسانس ادبیات انگلیسی
داور جایزه کتاب سال
داور جایزه جلال
داورحایزه پروین
داور جایزه نقد
داور کتاب فصل
...

کتاب ها
کلاژ
واهمه های سرخابی
الینار
در غروبی سرد از پاییز
...نقد ها
گشایش‌ها انتظارآفرین‌اند.
در داستان مینیمال هیچ کلمه ای رها نیست.
سرگرم بازی کلمات نشوید
داستان را برای داستان بنویسید.
به تناسبات در داستان کودک توجه داشته باشید.
نقطه گنگ و مبهم در داستان باقی نگذارید.
با کودکان کودک باشید.
گاه حوادث توصیف لحظه ای می خواهند.
داستان قواعد بازی خود را دارد.
همه چیز به صورت واحد باید در خدمت داستان باشند.
داستان، شرح وضعیت نیست.
نقاط مبهم متن را برطرف کنید.
احساس را به فرم داستان گره بزنید
تکنیک‌های روایی نو ارزشمندند
مینیمال یعنی بهره وری کلمات
داستان را برجسته کنید.
داستان بدهید، نه کلمه.
ویرایش به زیبایی متن شما کمک می کند.
داستان اخلاقی حتی به فرم نیاز دارد.
فرم پایین‌تر از محتوا قرار نمی‌گیرد
زبان طنز را بشناسید.
داستان یعنی بزرگ‌نمایی
روی یک صحنه و کنش و یک شخصیت، متمرکز شوید.
به صحت دستوری نوشته خود دقت داشته باشید.
انتخاب مناسب یک برش، هنر نویسنده است.
کار نویسنده دادن نشانه هاست.
از حس مخاطب استفاده کنید.
داشتن حس برای یک داستان کافی نیست.
فرم مهمتر از مضمون است
فرم را هم باید آموخت
بین توالی‏ ها و تداعی ها رابطه مستقیمی وجود دارد.
جدید باشید و بی اطاله
سئوال و جواب را در یک جا قرار ندهید
صحنه را پیش از نوشتن تجسم کنید
به رابطه فرم و محتوا دقت کنید
خواننده را به دل حادثه ببرید
از کاریکلماتور فاصله بگیرید
اندازه دهان شخصیت خود را بشناسید
ایده‌های شخصی خودتان را از متن جدا کنید
معمای متنی برای خواننده زیباست
فرم از محتوا جدا نیست
ارائه مستقیم ایده می‌تواند شعار تلقی شود
شعار ندهید، نشان بدهید
دل‌نوشته هر آنچه دل بگوید نیست
کامل بودن کمال است نه کوتاهی
کلاژ هنر بزرگی است
گاه مقصود متن را باید در بیرون آن جست
داستان هر چه کوتاه‌تر شود، فکر بلندتر می‌خواهد
انتظاراتی را که ایجاد می‌کنید، برآورده کنید
پراکندگی بیرونی، انضباط درونی می‌خواهد