احسان عباسلوزندگی نامه
متولد تهران
فوق لیسانس ادبیات انگلیسی
داور جایزه کتاب سال
داور جایزه جلال
داورحایزه پروین
داور جایزه نقد
داور کتاب فصل
...

کتاب ها
کلاژ
واهمه های سرخابی
الینار
در غروبی سرد از پاییز
...نقد ها
برای مخاطب کودک زبان تخصصی به کار نبرید
داستان، معما نیست
برش از زندگی باید برشی قابل روایت باشد
سادگی مزیتی برای زبان داستان است
داستان مینیمال هنر انتخاب نشانه‌هاست
گاه باید دیالوگ را به چشم بیاوریم
شخصیت را با خودتان یکی نکنید، خودتان را با شخصیت یکی کنید
داستان را با ذهن خود نبینید، با ذهن مخاطب بخوانید
چرا خواننده باید یک داستان را بخواند؟
هر چه در داستان می‌آید، نیازمند ارتباط داستانی است
گاهی مخاطب را به خاطر بیاوریم
نشانه‌های متنی بر نشانه‌های ذهنی اولویت دارند
از ویرایشهای متوالی نترسید
تکنیک شوک پایانی
چیزی را که می‌شود در یک خط گفت در یک پاراگراف نگویید
بگذارید متن کنش‌ها را توجیه کند نه نویسنده
طنز علاوه بر موقعیت، زبان هم می‌خواهد
داستان به هویت داستانی نیازمند است
دقت به زبان بدن در دیالوگ‌نویسی
استمرار حسی در بطن داستان احساسی
لزوم تعادل مضمونی در داستان
طنز برهم زدن تناسبات موقعیتی است
تلاش برای ساختن هویت داستانی
شکل و صوت کلمات هم اهمیت دارد
جهان متن باید وضوح و شفافیت داشته باشد
مخاطب ناظر خنثی نیست
مخاطب را در حدس پیشامدهای داستان ناکام بگذارید
تک احساس عمیق خیلی بهتر از چند احساس سطحی است
داستان یعنی تخیل
داستان نیاز به گره دارد
شخصیت‌ها را خاص کنیم
پیشنهادهایی برای خلق طنز در داستان
تغییر مسیر در داستان مینیمال عادی است
تکه‌برداری از یک داستان بلند، ترفندی در مینیمال نویسی
زبان حاصل و تابع شخصیت است
معیارهایی برای انتخاب نام داستان
در داستان کودک باید مستقیم حرف زد و شفاف
نقش کلمات و کنش‌ها در داستان‌های احساسی
شخصیت شناسنامه می خواهد
«نوآوری، بازی با گذشته است»
داستان فقط مضمون نیست
از نام داستان ساده نگذرید
داستان مانند یک ارکستر سمفونی است.
روایت علت می‌خواهد
حذف و کوتاه کردن یک متن به اندازه خلق آن هنر می‌خواهد
این نویسنده است که داستان را باورپذیر می‌کند
شعر روایی، با داستان متفاوت است
تفاوت داستان را به چشم می آورد.
نگویید، نشان بدهید
رعایت زبان و زمان در داستان