احسان عباسلوزندگی نامه
متولد تهران
فوق لیسانس ادبیات انگلیسی
داور جایزه کتاب سال
داور جایزه جلال
داورحایزه پروین
داور جایزه نقد
داور کتاب فصل
...

کتاب ها
کلاژ
واهمه های سرخابی
الینار
در غروبی سرد از پاییز
...نقد ها
داستان مینیمال، داستان حاشیه و جوانب نیست
داشتن ایده کفایت نمی‌کند
مینیمالیسم یعنی حفظ ایجاز در تمام سطوح و جوانب
برای نوشتن داستان مینیمال، تا می‌توانید حذف کنید
خواننده را به دل حادثه ببرید
ذهن خواننده را مدام در متن پرواز ندهید
دست مخاطب را نگیرید، به او فقط نشانه بدهید
زبان داستان مینیمال، باورپذیر و ساده است
شاعرانگی در داستان مینیمال به پراکنده‌گویی می‌انجامد
داستان کودک سرراست است
داستان مینیمال با گزارش خبری فرق دارد
توقعی را که ایجاد می‌کنید حتما برآورده سازید
به منطق ترتیبی توصیفات توجه داشته باشید
مهمترین ابزار شما زبان است
داستان بارها بازنویسی می‌شود تا داستان بشود
از کلیشه گذر کنید
جایی که حس لازم است، مفهوم ندهید
داستان صرفاً تمرکز روی ایده نیست
داستان مینیمال، بازی با کلمات نیست
آگاهی از نقطه پایان داستان
زبان مینیمال، زبان ایجاز است
داستان بگویید، شعار ندهید
همه ابعاد وجودی یک شخصیت در داستان کاربرد ندارند
داستان با علل و ریشه‌ها کار دارد
فاصله‌های زبانی در متن واحد مردود است
نیاز درونی متن، بر ضابطه بیرونی ارجحیت دارد
چند نکته درباره‌ی تفاوت داستان و شعر
کنش غیرمنتظره می‌تواند جای حادثه را بگیرد
زبان بومی در داستان
هر متنی داستان نیست
داده‌های متنی تعیین‌کننده مسیر ذهنی مخاطب هستند
چطور ذهن طنزپردازی داشته باشیم؟
بهانه‌های روایت
میان تصویر ساکن و تصویر ساکت فرق وجود دارد.
طنز ، تعمیق فاصله میان موقعیت‌هاست
داستان پیام‌محور، تمرکز مضمونی می‌خواهد
تفاوت متن انشائی و متن ادبی
از پراکندگی ساختاری در متون کوتاه پرهیز کنید
فضای کوچک بومی حرف‌های بزرگی برای گفتن دارد
برای مخاطب کودک زبان تخصصی به کار نبرید
بی کنش، هیجان و لذتی وجود نخواهد داشت.
داستان، معما نیست
برش از زندگی باید برشی قابل روایت باشد
سادگی مزیتی برای زبان داستان است
داستان مینیمال هنر انتخاب نشانه‌هاست
گاه باید دیالوگ را به چشم بیاوریم
شخصیت را با خودتان یکی نکنید، خودتان را با شخصیت یکی کنید
داستان را با ذهن خود نبینید، با ذهن مخاطب بخوانید
چرا خواننده باید یک داستان را بخواند؟
هر چه در داستان می‌آید، نیازمند ارتباط داستانی است